TOP

Postępowanie zabezpieczające podczas restrukturyzacji – na czym polega?

Postępowanie zabezpieczające w ramach restrukturyzacji to instrument przewidziany w polskim prawie restrukturyzacyjnym, mający na celu zabezpieczenie majątku przedsiębiorstwa, wobec którego toczy się postępowanie restrukturyzacyjne. Postępowanie zabezpieczające ma charakter pomocniczy wobec postępowania restrukturyzacyjnego – jak sama nazwa wskazuje, służy jego zabezpieczeniu. Chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat? Czytaj dalej! 

Od początku – czym jest restrukturyzacja?

Postępowanie restrukturyzacyjne, zgodnie z polskim prawem, to specjalny rodzaj procedury prawnej, która ma na celu naprawę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnościach finansowych. Jest to alternatywny sposób rozwiązania problemów przedsiębiorstwa wobec upadłości. Prawo restrukturyzacyjne wprowadziło szereg instrumentów, które pozwalają na skuteczną i zorganizowaną naprawę sytuacji finansowej przedsiębiorstw.

Zgodnie z ustawą z dnia 15 maja 2015 roku  prawo restrukturyzacyjne, która weszła w życie z początkiem 2016 roku, istnieją cztery rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych: 

 • postępowanie o zatwierdzenie układu,
 • przyspieszone postępowanie układowe,
 • postępowanie układowe,
 • postępowanie sanacyjne.

Zgodnie z polskim prawem restrukturyzacyjnym, zarówno przedsiębiorstwa, jak i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, mogą skorzystać z postępowania restrukturyzacyjnego. 

Postępowanie zabezpieczające podczas restrukturyzacji

Wiesz już, czym jest restrukturyzacja. Wróćmy więc do postępowania zabezpieczającego. Z tego względu, że pomiędzy złożeniem wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego a jego rozpoznaniem może minąć dłuższy okres (od kilku do kilkunastu tygodni), to konieczne jest zapewnienie, że w tym czasie stan majątku dłużnika nie ulegnie pogorszeniu. Temu właśnie służy postępowanie zabezpieczające. Ma ochronić majątek dłużnika przed działaniami, które stanęłyby na drodze realizacji celów restrukturyzacji.

Prawo restrukturyzacyjne wyróżnia cztery rodzaje zabezpieczeń:

 • ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego;
 • ustanowienie tymczasowego zarządcy;
 • zawieszenie postępowań egzekucyjnych;
 • uchylenie zajęcia rachunku bankowego.

Wymienione wyżej zabezpieczenia są dostępne tylko w oczekiwaniu na otwarcie postępowania układowego i sanacyjnego. Zabezpieczenie w postępowaniu restrukturyzacyjnym może zostać ustanowione na wniosek uprawnionych podmiotów lub z urzędu (przez sąd restrukturyzacyjny). 

Jak uniknąć konieczności restrukturyzacji? Proaktywne zarządzanie ryzykiem

 • Antycypacja problemów

Systematyczna ocena sytuacji przedsiębiorstwa pozwala zidentyfikować potencjalne zagrożenia i przygotować się do nich z wyprzedzeniem.

 • Elastyczność planowania

Rynek jest dynamiczny, dlatego elastyczność w planowaniu jest kluczowa. Podejście firm powinno się opierać na ciągłym dostosowywaniu strategii w zależności od zmiennych warunków rynkowych, co pozwala unikać nieprzewidzianych komplikacji.

O czym powinna pamiętać firma podczas restrukturyzacji z punktu widzenia komunikacji zewnętrznej?

 • W trakcie restrukturyzacji ważne jest utrzymanie pozytywnego wizerunku firmy. Skoncentrowane działania public relations pomagają w budowaniu zaufania klientów, partnerów biznesowych oraz inwestorów.
 • Transparentność działań jest kluczowa dla zaufania interesariuszy. Jasna komunikacja na temat postępu restrukturyzacji, osiągniętych celów oraz przyszłych planów pomaga utrzymać stabilność relacji z otoczeniem biznesowym.

Restrukturyzacje – to warto wiedzieć o postępowaniu zabezpieczającym!

Postępowanie zabezpieczające w ramach restrukturyzacji to kluczowy krok mający na celu ochronę interesów wszystkich stron zaangażowanych w proces. Po pierwsze, umożliwia  prawidłowy bieg właściwego postępowania (w tym przypadku restrukturyzacyjnego), ponieważ minimalizuje ryzyko pogorszenia stanu majątkowego przedsiębiorstwa oczekującego na restrukturyzację. Chodzi tu nie tylko o uniemożliwienie podejmowania określonych czynności przez zarząd takiej spółki, ale i o jej zubożenie w konsekwencji egzekucji na rzecz jednego z wierzycieli, a z pominięciem wszystkich innych.

Categories Biznes